Jaarrekening 2014

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft onderstaande jaarrekening (staat van baten en lasten + balans) opgesteld en vastgesteld per 31 december 2015:  

Staat van baten en lasten 2014:

DebetCredit

Banksaldo per

1-1-2014

€ 18.473,11

2014

BEGROTING

REALISATIE

2014

BEGROTING

REALISATIE

Donaties

€ 2.100,00

€ 2.121,00

Bankkosten

€ 60,00

€ 79,58

Subsidies

€ 0,00

€ 0,00

Lidmaatschappen

€ 250,00

€ 263,74

Negatief resultaat

€ 8.660,--

€ 14.730,35

Bestuurskosten

€ 100,00

€ 0,00

Drukwerk etc.

€ 100,00

€ 0,00

Activiteiten molen

€ 250,00

€ 172,03

Afdrachten aan SVM

€ 10.000,00

€ 16.336,00

TOTAAL

€ 10.760,00

€ 16.851,35

TOTAAL

€ 10.760,00

€ 16.851,35

Banksaldo per

1-1-2015

€ 3.742,76

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

Debet:

- geen opmerkingen.

Credit:

- Dit jaar is een bedrag van € 16.336,-- overgemaakt naar de Stichting Vordense Molens ten behoeve van de ondersteuning van de onderhoudsverplichting aan de Hackfortsche Windmolen.

Balans per 31 december 2014:

Activa


Passiva


Immateriële vaste activa Hackfortsche Windmolen

€ 3.742,76

OnderhoudsverplichtingHackfortsche Windmolen

€ 3.742,76

TOTAAL

€ 3.742,76


€ 3.742,76

Inkomsten en uitgaven 2014
Ontvangen donaties minus de gemaakte kosten

€ 1.606,65TOTAAL

€ 1.606,65TOELICHTING BIJ DE BALANS:

De stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen kent alleen immateriele vaste activa, welke bestemd zijn als onderhoudsverplichting aan de Hackfortsche Windmolen.

Akkkoord en vastgesteld door het bestuur.

 

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen,

p/a Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden

 

Het bestuur:

Ed de Graaf, voorzitter

Harmjan Warringa, secretaris

Derk Besseling, penningmeester

Willemijn Colenbrander, lid